TGK Gıdalara Vitaminler Mineraller Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

Resmî Gazete Tarih_: 07.03.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30000

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tükecilerin en üst düzeyde korunmasını sağlamak amacıyla vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğelerin gıdalara eklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemekr.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğeleri kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri;

a) 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49) kapsamındaki gıdalar için sadece vitamin ve mineraller açısından uygulanmaz.

b) Aşağıdaki konulara ilişkin mevzuaa belirlenen özel hükümler saklı kalmak koşuluyla uygulanır.

1) Özel beslenme amaçlı gıdalar ve özel hükümlerin bulunmadığı durumlarda, bu ürünleri tüketmesi amaçlanan kişilerin özel beslenme ihyaçlarına uygun hale gerilen bu tür ürünlerin bileşimi ile ilgili gereklilikler,

2) 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği kapsamındaki gıda katkı maddeleri ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde yer alan aroma verici maddeler,

3) İzin verilen önolojik uygulamalar ve işlemler.

c) Bu Tebliğ, belirli bir gıda veya gıda grubuna yönelik olarak yayımlanmış olan dikey gıda kodeksi hükümleri saklı kalmak kaydıyla uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 21, 22, 23, 24, 27 ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmışr.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Eketleme ve Tükecileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki tanımlara ve 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki tanımlara ilave olarak;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Başvuru dosyası: Başvuru sahibi tarandan, 5 inci maddenin üçüncü krasına veya 11 inci maddenin beşinci krasına isnaden sunulan dosyayı,

c) Başvuru sahibi: Başvuru dosyasını, 5 inci maddenin üçüncü krasına veya 11 inci maddenin beşinci krasına isnaden değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe sunan gıda işletmecisini veya diğer ilgili tarafları,

ç) Bilimsel görüş: Bu Yönetmelik kapsamındaki konular ile ilgili olarak Bilimsel Komisyon tarandan hazırlanan ayrınlı bilimsel dokümanı,

d) Bilimsel Komisyon: Bu Yönetmelik kapsamına giren konularda bilimsel değerlendirmeyi yapacak olan ve 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Bakanlık tarandan oluşturulan bilimsel komisyonu,

e) Diğer öğe: Besleyici veya fizyolojik etkiye sahip, gıdalara eklenebilecek vitamin veya mineral dışındaki öğeyi,

f) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

g) İşlenmemiş gıda: Bölmenin, parçalamanın, derisini yüzmenin, kemiğinden ayırmanın, soymanın, temizlemenin, ayıklamanın, öğütmenin, ezmenin, kesmenin, kıymanın, inceltmenin, dondurmanın, derin dondurmanın, soğutmanın, kavuzunu ayırmanın, ambalajlamanın veya ambalajından çıkarma uygulamalarının gıdanın doğal yapısında önemli bir değişikliğe neden olmayacak işlemler olduğu kabul edilerek; doğal yapısında önemli bir değişikliğe sebep olacak herhangi bir işlem uygulanmamış gıdayı,

ğ) Liste: Bakanlık tarandan oluşturulacak Kullanımı Yasaklanmış Diğer Öğeler, Kullanımı Kısıtlanmış Diğer Öğeler, İnceleme Alna Alınmış Diğer Öğeler bölümlerinden oluşan Gıdalarda Kullanımı Yasaklanmış, Kısıtlanmış veya İnceleme Alna Alınmış Diğer Öğeler listesini,

h) Piyasaya arz: 5996 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü ürünün, bedelli veya bedelsiz piyasaya sunulmasını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Vitaminler ve Minerallerin Gıdalara Eklenmesi

Vitaminler ve minerallerin eklenmesine ilişkin gereklilikler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak şaryla sadece bu Yönetmeliğin EK-1’inde listelenen vitaminler ve/veya mineraller, EK-2’sinde listelenen formlarda gıdalara eklenebilir.

(2) İnsan vücudu tarandan biyolojik olarak kullanılabilen formlardaki vitaminler ve mineraller, genellikle gıdanın yapısında doğal olarak bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, aşağıda belirlen hususlardan en az biri göz önünde bulundurularak gıdalara eklenebilir:

a) Eksikliğin klinik veya subklinik kanıt ile ispatlanabildiği veya besin öğelerinin alım düzeyinin düşük olduğunun tahminen gösterilebildiği nüfusta veya nüfusun belirli gruplarında görülen bir veya daha fazla vitamin ve/veya mineral yetersizliği,

b) Nüfusun veya nüfusun belirli gruplarının beslenme açısından durumunu iyileşrmek ve/veya beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerden dolayı vitaminlerin ve minerallerin beslenme yolu ile alınmasındaki muhtemel eksikliklerini düzeltme imkânı,

c) Vitaminlerin ve minerallerin beslenmedeki rolüne ve sağlık üzerindeki nihai etkilerine ilişkin genel kabul görmüş bilimsel bilgilerdeki değişim.

(3) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliğine göre, Genel Müdürlüğün kendi inisiyafi ile veya bir başvuru sahibi tarandan yapılan başvuru üzerine Yönetmelik değişikliği yapılması karara bağlanır. Bu kapsamdaki değişiklikler için, ihyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurulabilir. Bilimsel Komisyonun görüşüne ihyaç duyulması halinde, 7 nci maddede belirlenen kurallar uygulanır. Başvuru sahibi tarandan yapılan başvuru ile ilgili olarak Bilimsel Komisyon tarandan yapılacak bilimsel değerlendirmeler için başvuru dosyası hazırlanırken, Genel Müdürlük tarandan yayımlanan ilgili kılavuzlar dikkate alınır.

(4) Bakanlık acil durumlarda, bir vitamini veya minerali EK-1 ve EK-2’de yer alan listelerden çıkarmak için gerekli tedbirleri alır.

(5) Genel Müdürlük, üçüncü ve dördüncü krada belirlen değişikliklerin yapılmasından önce, özellikle gıda işletmecileri, tükeci grupları ve diğer ilgili taraflarla isşarede bulunur.

Vitaminlerin ve minerallerin eklenmesine ilişkin kısıtlamalar

MADDE 6 – (1) Vitaminler ve mineraller aşağıda belirlen gıdalara eklenemez:

a) Özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla meyveler, sebzeler, kırmızı et, kanatlı e ve balık dâhil işlenmemiş gıdalar;

b) Sağlık veya beslenme beyanı yapılmamak koşulu ile hacmen alkol miktarı %1,2’den fazla olan içecekler.

(2) Genel Müdürlük, birinci krada belirlen uygulamaya ek olarak, bilimsel kanıtlar ışığında ve bu gıdaların besinsel değerlerini dikkate alarak, belirli vitaminler ve minerallerin eklenmesine izin verilmeyecek ilave gıdalar veya gıda grupları belirleyebilir. Bu amaçla yapılacak düzenlemeler için, ihyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurulabilir ve bu durumda 7 nci maddede belirlenen kurallar uygulanır.

Vitaminlerin ve minerallerin gıdalara eklenmesine ilişkin bilimsel değerlendirmeler ve Bilimsel Komisyonun görüşü

MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük, 5 inci maddenin üçüncü krası veya 6 ncı maddenin ikinci krası kapsamındaki değerlendirme süreçlerinde Bilimsel Komisyonun görüşüne ihyaç duyarsa bilimsel görüş talebini ve mevcut ise başvuru dosyası veya ilgili bilimsel verileri Bilimsel Komisyona iler.

(2) Bilimsel görüş talebi, 5 inci maddenin üçüncü krası kapsamında sunulan bir başvuru dosyası ile ilgili ise, aşağıdaki süreç takip edilir:

a) Genel Müdürlük başvuru dosyasının, ilgili kılavuzlar açısından geçerli olup olmadığını, dosyanın teslim alındığı tarihten ibaren otuz gün içinde değerlendirir. Başvuru dosyasının geçerli olarak kabul edilmemesi durumunda, dosya başvuru sahibine iade edilir ve başvuru sahibi gerekçeleri ile birlikte bu konuda bilgilendirilir.

b) Bilimsel Komisyon, başvuru dosyasına ilişkin bilimsel görüşünü, geçerli bir dosyayı teslim aldığı tarihten ibaren dokuz ay içinde oluşturur.

c) Bilimsel Komisyon, başvuru sahibinden Genel Müdürlük aracılığı ile belirlenen süre içinde sunulmak üzere ilave veri veya bilgi talep edebilir. Bilimsel Komisyon başvuru sahibinden ilave bilgi istediğinde, (b) bendinde belirlen dokuz aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere 3 aya kadar uzalabilir. Başvuru sahibi talep edilen bilgiyi, Bilimsel Komisyonun talebini teslim aldığı günden ibaren 15 gün içinde sunar.

ç) Bilimsel Komisyon tarandan oluşturulan bilimsel görüş taslağı, sonuçlandırılmadan önce Genel Müdürlük vasıtası ile kamuoyunun görüşüne açılır. İlgili taraflar, Bilimsel Komisyonun bilimsel görüşüne ilişkin görüşlerini otuz gün içinde bildirir. Bilimsel Komisyon, gelen görüşleri değerlendirir. Bilimsel Komisyon tarandan son şekli verilen bilimsel görüş Genel Müdürlüğe ilelir.

(3) Birinci krada bahsedilen bilimsel görüş talebi, 5 inci maddenin üçüncü krası veya 6 ncı maddenin ikinci krası kapsamında Genel Müdürlüğün kendi inisiyafi ile başlağı bir değerlendirme ile ilgili ise, aşağıdaki süreç takip edilir:

a) Bilimsel Komisyon, birinci krada belirlen talebin kendisine ileldiği tarihten ibaren dokuz ay içinde görüşünü oluşturur.

b) İkinci kranın (ç) bendine göre sürece devam edilir.

Saflık kriterleri

MADDE 8 – (1) Özel mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik kapsamından farklı amaçlarla kullanımları için belirlenen saflık kriterleri, EK-2’de listelenen vitamin formülasyonları ve mineral maddelerin saflık kriterleri için uygulanır.

(2) EK-2’de listelenen ve özel mevzuat hükümleri ile saflık kriterleri belirlenmemiş olan vitamin formülasyonları ve mineral maddeler için, bu kriterler belirleninceye kadar, uluslararası kurumlar tarandan önerilen genel olarak kabul görmüş saflık kriterleri uygulanır.

Vitaminler ve minerallerin eklenmesine ilişkin koşullar

MADDE 9 – (1) Her ne amaçla olursa olsun gıdaya bir vitamin veya mineral eklendiğinde, gıdanın saşa sunulduğu haliyle içerdiği toplam vitamin ve mineral miktarı, maksimum miktarları aşamaz. Konsantre ve kurutulmuş ürünler için belirlenen maksimum miktarlar, üreci talimatlarına göre tükeme hazırlanmış olan gıdadaki mevcut miktarlar olmalıdır.

(2) Belirli bir vitamin veya mineralin bir gıdaya veya gıda grubuna ilave edilmesinin kısıtlanması veya yasaklanmasına ilişkin koşullar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bu maddenin birinci krasında belirlen maksimum miktarlar ve ikinci krasında belirlen koşullar, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak belirlenir.

a) Gerekğinde farklı tükeci gruplarının değişen hassasiyet dereceleri de dikkate alınarak genel kabul görmüş bilimsel verilere dayanan bilimsel risk değerlendirme vasıtasıyla belirlenen, vitaminlerin ve minerallerin güvenli üst limitleri;

b) Vitaminlerin ve minerallerin diğer beslenme kaynaklarından alımı.

(4) Bu maddenin birinci krasında belirlen maksimum miktarlar ve ikinci krada belirlen koşullar belirlenirken, vitaminler ve minerallerin nüfusa yönelik referans alım miktarları da dikkate alınır.

(5) Bu maddenin birinci krasında belirlen maksimum miktarlar ve ikinci krasında belirlen koşullar belirlenirken, nüfusa yönelik referans alım miktarları güvenli üst limitlerine yakın olan vitaminler ve mineraller için, gerekli olduğunda, aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

a) Her bir ürünün, genel nüfusun veya nüfusun belirli gruplarının toplam diyene katkısı;

b) 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci krasında belirlenen besin öğesi profili.

(6) Bir gıdaya vitamin veya mineral eklendiğinde, o vitamin veya mineral gıdada en az 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Eketleme ve Tükeciyi Bilgilendirme Yönetmeliği EK-9, Bölüm 1’de tanımlanan belirgin miktarda bulunmalıdır. Belirli gıdalar veya gıda grupları için, yukarıda bahsedilen belirgin miktara issnai olarak daha düşük miktarların belirlenmesi de dâhil olmak üzere, en az (asgari) miktarlara ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Eketleme, tanım ve reklam

MADDE 10 – (1) Vitaminlerin ve minerallerin eklendiği gıdaların eke, tanımı ve reklamı, dengeli ve çeşitli bir beslenmenin gerekli besin öğelerini yeterli miktarlarda sağlayamadığını belirten veya ima eden herhangi bir ifade içeremez.

(2) Vitaminlerin ve minerallerin eklendiği gıdaların eke, tanımı ve reklamı, bir gıdanın besin değerinin eklenen bu besin öğelerinden kaynaklanabileceği konusunda tükeciyi yanılcı veya aldacı şekilde olamaz.

(3) Vitaminler ve minerallerin eklendiği bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin beslenme yönünden eketlenmesi zorunludur. Verilen bilgiler Türk Gıda Kodeksi Gıda Eketleme ve Tükeciyi Bilgilendirme Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci krasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan enerji değeri ve besin öğeleri miktarları ile vitaminlerin ve minerallerin gıdaya eklendiğindeki toplam mevcut miktarlarını içermelidir.

(4) Vitaminlerin ve minerallerin eklendiği ürünlerin eke, yapılan eklemenin Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğinde belirlen koşullara göre yapıldığını belirten bir ifade içerebilir.

(5) Bu madde, Türk Gıda Kodeksinin belirli gıda gruplarına uygulanabilen diğer hükümleri saklı kalmak koşuluyla uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belirli Diğer Öğelerin Gıdalara Eklenmesi

Yasaklı, kısıtlı veya inceleme alndaki diğer öğeler

MADDE 11 – (1) Vitaminler veya mineraller dışında bir diğer öğenin ya da vitaminler veya mineraller dışında bir diğer öğeyi içeren bir bileşenin gıdalara eklenmesi veya gıdaların üreminde kullanılması; söz konusu diğer öğe veya bileşenin alım miktarının, dengeli ve çeşitli bir beslenme ile normal tükem koşullarında beklenen makul alım miktarlarını aşmasına neden oluyorsa ve/veya tükeciler için potansiyel bir risk oluşturuyorsa bu bölümde belirlenen süreç takip edilir.

(2) Genel Müdürlük, gerekli hallerde, bir diğer öğeyi veya bu diğer öğeyi içeren bileşeni Listeye dâhil edebilir. Bu kapsamda yapılacak bir değerlendirme sırasında, ihyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurulabilir.

(3) İkinci kra kapsamında yapılan bir değerlendirme sonucunda;

a) Sağlık üzerinde zararlı bir etkisi bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, söz konusu diğer öğe ve/veya bu diğer öğeyi içeren bileşen;

1) Listenin Kullanımı Yasaklanmış Diğer Öğeler bölümüne dâhil edilir ve gıdalara eklenmesi veya gıdaların üreminde kullanılması yasaklanır veya

2) Listenin Kullanımı Kısıtlanmış Diğer Öğeler bölümüne dâhil edilir ve gıdalara eklenmesine veya gıdaların üreminde kullanılmasına sadece Kullanımı Kısıtlanmış Diğer Öğeler bölümünde belirlen koşullar alnda izin verilir.

b) Sağlık üzerinde zararlı bir etkisinin bulunma ihmalinin olduğu, ancak bu konudaki bilimsel belirsizliklerin devam eğinin tespit edilmesi durumunda, söz konusu diğer öğe Listenin İnceleme Alna Alınmış Diğer Öğeler bölümüne dâhil edilir.

c) Bakanlık acil durumlarda, bir diğer öğeyi ve/veya bu diğer öğeyi içeren bir bileşeni Listenin Kullanımı Yasaklanmış Diğer Öğeler bölümüne veya Listenin Kullanımı Kısıtlanmış Diğer Öğeler bölümüne dâhil etmek için gerekli tedbirleri alır.

(4) Belirli gıdalar için bazı diğer öğelerin kullanımı hakkında bu Yönetmelikte belirlenenlere ilave olarak kendi özel mevzuanda kısıtlamalar veya yasaklamalar gerilebilir.

(5) Bir başvuru sahibi, Listenin İnceleme Alna Alınmış Diğer Öğeler bölümünde yer alan bir diğer öğenin bir gıdada veya gıda grubunda belirli koşullarda kullanılması durumunda güvenilir olduğunu gösteren ve bu kullanımın amacını açıklayan bilimsel verileri içeren bir başvuru dosyasını değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe sunabilir. Başvuru dosyasının Genel Müdürlük tarandan geçerli dosya olarak dikkate alınması için, ilgili diğer öğenin Listenin İnceleme Alna Alınmış Diğer Öğeler bölümüne dâhil edilmesine ilişkin olarak ikinci ve üçüncü kra uyarınca alınan kararın yürürlüğe girmesinden ibaren on sekiz ay içinde sunulmuş olması gerekir. Sunulan başvuru dosyasının değerlendirilmesi aşamasında, ihyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurulabilir.

(6) Genel Müdürlük, bir diğer öğenin Listenin İnceleme Alna Alınmış Diğer Öğeler bölümüne eklenmesinden ibaren dört yıl içinde, bu diğer öğenin kullanımına izin vermek için veya gerekğinde bu diğer öğeyi Listenin Kullanımı Yasaklanmış Diğer Öğeler bölümüne veya Listenin Kullanımı Kısıtlanmış Diğer Öğeler bölümüne dâhil etmek için karar alabilir. Genel Müdürlük bu kararı alırken, mevcut ise beşinci krada belirldiği şekilde değerlendirilmek üzere sunulan herhangi bir başvuru dosyasına ilişkin Bilimsel Komisyonun görüşünü de dikkate alır. Bakanlık, acil durumlarda, bir diğer öğe ve/veya bu diğer öğeyi içeren bir bileşeni af yapılan listeden çıkarmak için gerekli tedbirleri alır.

(7) Birinci, ikinci ve üçüncü kra kapsamındaki konulara ilişkin değerlendirmeler için 12 nci ve 13 üncü maddede belirlenen kurallar uygulanır.

(8) Beşinci krada belirldiği şekilde Bilimsel Komisyonun görüşüne ihyaç duyulması halinde 14 üncü maddede belirlenen kurallar uygulanır.

Diğer öğelerin Listeye dâhil edilmesi için gerekli koşulların oluşması

MADDE 12 – (1) Genel Müdürlük, 11 inci maddenin birinci krasında belirlen koşullarda gıdalara eklenen veya gıdaların üreminde kullanılan bir diğer öğenin değerlendirilmesinde, söz konusu diğer öğenin eklendiği gıda ürünlerinin piyasaya arz durumunu dikkate alır.

(2) Birinci krada bahsedilen değerlendirmenin, aşağıdaki koşullardan en az birinin oluştuğunu göstermesi durumunda, söz konusu diğer öğenin Listeye dâhil edilmesine ilişkin bir değerlendirme süreci başlalabilir:

a) Söz konusu diğer öğenin gıdaya eklenmesi veya gıdanın üreminde kullanılması nedeniyle, bu öğenin alım miktarı, dengeli ve çeşitli bir beslenme ile normal koşullarda tükemden beklenen makul miktarları fazlasıyla aşmış ve buna bağlı olarak tükecilere yönelik potansiyel bir risk ortaya çıkmış ise,

b) Söz konusu diğer öğenin genel yeşkin nüfus veya potansiyel bir risk belirlenmiş olan bir nüfus grubu tarandan tükelmesine bağlı olarak tükecilere yönelik potansiyel bir risk ortaya çıkmış ise.

(3) Bu Yönetmeliğin amaçları açısından, söz konusu diğer öğenin, dengeli ve çeşitli bir beslenme ile normal koşullarda tükemden beklenen makul miktarı fazlasıyla aşacak miktarlarda alımı ile sonuçlanacak koşullar, fiili olarak ortaya çıkmalıdır. Ayrıca bu fiili koşullar, ilgili diğer öğenin genel yeşkin nüfus veya sağlık endişesi gündeme gelmiş olan belirli nüfus grupları tarandan ortalama alımı ile karşılaşrılarak değerlendirilir.

Diğer öğelerin Listeye dâhil edilmesine ilişkin bilimsel değerlendirme ve Bilimsel Komisyonun görüşü

MADDE 13 – (1) Genel Müdürlük, 12 nci madde kapsamındaki değerlendirme sürecinde, ihyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşünü talep edebilir. Bu durumda söz konusu talep, ilgili diğer öğenin piyasaya arz durumuna ilişkin bilgiler ve mevcut ise ilgili bilimsel verilerle birlikte Bilimsel Komisyona ilelir.

(2) Bilimsel Komisyonun bir diğer öğenin Listeye dâhil edilmesine ilişkin bilimsel görüşü, 11 inci maddenin birinci krasında ve 12 nci maddenin ikinci krasında belirlmiş olan koşulların oluştuğunu gösterecek şekilde olmalı ve genel olarak kabul görmüş mevcut ve ilgili bilimsel kanıtlar ile birlikte aşağıdakileri içermelidir:

a) Söz konusu diğer öğenin gıdaya eklendiğini veya gıdanın üreminde kullanıldığını gösteren kanıtlar. (Bu kanıtlar, 12 nci maddenin birinci krasında belirldiği üzere, söz konusu diğer öğeyi içeren gıda ürünlerinin hâlihazırda piyasaya arz edilmiş olduğuna ilişkin bilgileri içerir.)

b) 12 nci maddenin ikinci krasının (a) bendinde belirlen durumlarda, aynı maddenin üçüncü krasına uygun olarak değerlendirilmek üzere, söz konusu diğer öğenin alımının, dengeli ve çeşitli bir beslenme ile normal koşullarda tükeldiğindeki alımını fazlasıyla aşğını gösteren kanıtlar. (Bu kanıtlar, mevcut en güncel beslenme veya gıda tükem araşrmalarından elde edilen ve söz konusu diğer öğenin beslenme yoluyla gerçek alım miktarını gösteren bilimsel verileri içermelidir. Değerlendirmeye dâhil edilmek üzere, söz konusu diğer öğenin eklendiği gıdalar ve/veya bu diğer öğeyi içeren takviye edici gıdalar dikkate alınabilir. Bilimsel görüş içerisinde, ‘dengeli ve çeşitli bir beslenme ile normal koşullarda tükem’ ile ilgili değerlendirmenin dayanağı hakkında da bilgi verilmelidir.)

c) Söz konusu diğer öğenin tükeminden kaynaklanan tükecilere yönelik potansiyel bir risk bulunduğunu gösteren kanıtlar. (Bu kanıtlar, yayımlanmamış fakat geçerliliği kabul gören raporlar, ulusal ve uluslararası risk değerlendirme kurumlarının bilimsel görüşleri veya akademik incelemeden geçmiş ve bağımsız makaleler gibi ilgili bilimsel verilerden oluşmalıdır. Bilimsel veriler özetlenmeli ve bilimsel verilerin kaynak listesine yer verilmelidir.)

(3) Bilimsel Komisyon, birinci krada belirlen talebin kendisine ileldiği tarihten ibaren dokuz ay içinde bilimsel görüşünü oluşturur.

(4) Bilimsel Komisyon tarandan oluşturulan bilimsel görüş taslağı, sonuçlandırılmadan önce Genel Müdürlük vasıtasıyla kamuoyunun görüşüne açılır. İlgili taraflar, Bilimsel Komisyonun bilimsel görüşüne ilişkin görüşlerini otuz gün içinde bildirir. Bilimsel Komisyon, gelen görüşleri değerlendirir. Bilimsel Komisyon tarafından son şekli verilen bilimsel görüş Genel Müdürlüğe iletilir.

İnceleme altındaki diğer öğelere ilişkin başvurular için bilimsel değerlendirme ve Bilimsel Komisyonun görüşü

MADDE 14 – (1) Genel Müdürlük, 11 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında sunulan geçerli bir başvuru dosyasının değerlendirilmesi sürecinde Bilimsel Komisyonun görüşüne ihyaç duyar ise, ilgili başvuru dosyası Bilimsel Komisyona iletilir.

(2) Bir başvuru sahibi tarandan Listenin İnceleme Alna Alınmış Diğer Öğeler bölümünde yer alan bir diğer öğe için 11 inci maddenin beşinci krasına isnaden sunulan bir başvuru dosyasının, Bilimsel Komisyon tarandan yapılacak güvenilirlik değerlendirmesi açısından geçerli kabul edilmesi için, bu başvuru dosyası hazırlanırken Genel Müdürlük tarandan yayımlanan ilgili kılavuzlar esas alınır.

(3) Başvuru dosyasının ikinci krada belirlen hususlar açısından geçerliliği, dosyanın teslim alındığı tarihten ibaren otuz gün içinde Genel Müdürlük tarandan değerlendirilir. Başvuru dosyasının geçerli olarak kabul edilmemesi durumunda, dosya başvuru sahibine iade edilir ve başvuru sahibi gerekçeleri ile birlikte bu konuda bilgilendirilir.

(4) Bilimsel Komisyon, başvuru dosyasına ilişkin bilimsel görüşünü, geçerli bir dosyayı teslim aldığı tarihten ibaren dokuz ay içinde verir.

(5) Bilimsel Komisyon, başvuru sahibinden, Genel Müdürlük aracılığı ile belirlenen süre içinde sunulmak üzere ilave veri veya bilgi talep edebilir. Bilimsel Komisyon başvuru sahibinden ilave bilgi istediğinde, dördüncü krada belirlen dokuz aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere 3 aya kadar uzalabilir. Başvuru sahibi talep edilen bilgiyi, Bilimsel Komisyonun talebini teslim aldığı günden ibaren 15 gün içinde sunar.

(6) Bilimsel Komisyon tarandan oluşturulan bilimsel görüş taslağı, Genel Müdürlük vasıtasıyla kamuoyunun görüşüne açılır. İlgili taraflar, Bilimsel Komisyonun bilimsel görüşüne ilişkin görüşlerini otuz gün içinde bildirir. Bilimsel Komisyon, gelen görüşleri değerlendirir. Bilimsel Komisyon tarandan son şekli verilen bilimsel görüş Genel Müdürlüğe ilelir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Genel ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuana uyum

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik; 20/12/2006 tarihli ve (AT) 1925/2006 sayılı Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi hakkında Parlamento ve Konsey Tüzüğü ile bu Tüzük kapsamında yayımlanan 11/4/2012 tarihli ve (AB) 307/2012 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuana uyum çerçevesinde hazırlanmışr.

İdari yaprım

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaprım uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31/12/2019 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, Yönetmelikte belirlen geçiş süreleri içinde 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Eketleme Yönetmeliği ile 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Eketleme ve Tükecileri Bilgilendirme Yönetmeliği hükümlerine uyarlar.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bilgi amaçlıdır. Güncel tebliğlere mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilir